• Groot en uniek assortiment
  • Snelle verzendingen binnen heel Europa
  • Uw specialist in exotische planten en bomen
Groot en uniek assortiment
Snelle verzendingen binnen heel Europa
Uw specialist in exotische planten en bomen
Home keyboard_arrow_right Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

GardenPalms Europe BV
Beekweg 18
7887 TN ERICA
The Netherlands

Inschrijfnummer K.v.K: 01158607

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Garden Palms.
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen¬gekomen.
3. Onder de term 'schriftelijk' in deze algemene voorwaarden dient tevens te worden verstaan: per fax of per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk¬heid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten kunnen mondeling tot stand komen met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
2. Garden Palms is eerst gebonden nadat zij feitelijk uitvoering geeft aan een door de wederpartij geplaatste order c.q. aan een door de wederpartij aanvaarde offerte en/of indien zij de order c.q. de aanvaarde offerte schriftelijk bevestigt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst na de tot stand koming eerst na schriftelijke bevestiging door Garden Palms bindend.
4. Ingeval Garden Palms het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij bevestigt en de wederpartij niet binnen twee dagen na verzending van deze bevestiging zijn bezwaren aan Garden Palms kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN
Garden Palms is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeenge¬komen is, derden in te schakelen.
ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Garden Palms zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan¬bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Garden Palms het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen of andere door Garden Palms verstrekte gegevens gelden slechts ter aanduiding en binden haar niet.
ARTIKEL 5: TUSSENTIJDS PRIJSSTIJGINGEN
Tussentijdse prijsstijgingen van de zaken als gevolg van valutaschommelingen, stijging van transportkosten, rechten en belastingen van overheidsdiensten, stijging van lonen of andere onverwachte kosten waar partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst in redelijkheid geen rekening hoefden te houden, kunnen zelfs nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen door Garden Palms aan de wederpartij doorberekend worden.
ARTIKEL 6: LEVERING
1. Levering van zaken geschiedt rechtstreeks vanaf de kwekerij dan wel vanaf het terrein van toeleverancier(s). Levering vindt plaats op het moment dat de zaken de kwekerij dan wel het terrein van de toeleverancier(s) verlaten, op dàt moment gaat het risico over op de wederpartij.
2. Het transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Garden Palms te bepalen wijze, doch voor risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle transportkosten,zowel direct als indirect, gerekend vanaf de plaats van levering, inclusief eventuele inklaringsrechten, bijzondere heffingen en/of andere bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld kosten van de plantenziektekundige dienst, boetes, kosten van in quarantainestelling van de zaken) zijn voor rekening voor de andere partij.
3. Garden Palms is niet aansprakelijk voor schade(waaronder tenietgaan), van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan zaken geleden.
4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming.
5. Bij levering in fases wordt elke fase als een afzonderlijke, te factureren transactie beschouwd.
6. Garden Palms is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbeta¬ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
7. De wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of verzuim van betaling op basis van afkeuring indien geleverd produkten goedgekeurd zijn voor import of export zowel binnen als buiten de EU door de Nederlandse Planteziektekundige Dienst.

ARTIKEL 7: RECLAMES
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta¬teert, dient zulks onmiddellijk ter kennis van Garden Palms te worden gebracht of te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en vervolgens onmiddellijk ter kennis van Garden Palms te worden gebracht. In alle gevallen dient de wederpartij Garden Palms binnen 24 uur na ontvangst van de zaken zo mogelijk telefonisch doch in ieder geval per e-mail op de hoogte te stellen.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Garden Palms is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder¬partij niet op.
4. Garden Palms dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Garden Palms te bepalen wijze en naar een door Garden Palms te bepalen bestemming. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Garden Palms de reclame gegrond verklaart, dan zal Garden Palms de kosten van retourzending voor haar rekening nemen.
6. Ten aanzien van schade ontstaan na de levering geldt geen recht op reclame.
ARTIKEL 8: GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID
1. Garden Palms kwijt zich van haar taak zoals van een be¬drijf in haar branche mag worden verwacht. De in de overeenkomst betrokken zaken voldoen aan in haar branche geldende kwaliteitsmaatstaven en overheidsnormen en worden met de grootste zorgvuldigheid gecontroleerd en voor verzending klaargemaakt. De zaken worden geleverd in de staat waarin zij verkeren, bij het tot stand komen van de overeenkomst.
2. Garden Palms aan¬vaardt geen enkele aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behou¬dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haar directie en/of haar leidinggevend personeel, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit.
3. De wederpartij vrijwaart Garden Palms alsmede diens toeleveranciers c.q. staat in voor Garden Palms alsmede diens toeleveranciers, ingeval van acties van derden uit hoofde van onrechtmatige daad c.q. productaansprakelijkheid.
4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Garden Palms en diens toeleveranciers -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Garden Palms nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.
6. Zo door Garden Palms geleverde – van derden betrokken – zaken van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Garden Palms tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
ARTIKEL 9: BETALING
1. Betaling dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te geschieden op een door Garden Palms aangegeven wijze.
2. Eventuele kosten van (internationale) overmakingen zijn altijd voor rekening van de wederpartij en mogen door de wederpartij nimmer worden ingehouden op het factuurbedrag.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan Garden Palms een vertragingsren¬te verschul¬digd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan¬den aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door Garden Palms te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver-schuldigd zijn 10% van de som van de hoofd-som en de vertragings¬rente met een absoluut minimum van € 150,00;
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver¬plichtingen heeft voldaan, is Garden Palms bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich¬tingen tot levering, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien Garden Palms het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. De wederpartij doet afstand van zijn recht op verrekening.
ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Garden Palms behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Garden Palms heeft voldaan.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval Garden Palms een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Garden Palms vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht Garden Palms terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Garden Palms gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop ten aanzien van de wederpartij een aanvraag tot diens faillissement wordt ingediend, de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, alsmede vanaf het moment dat er voor Garden Palms een redelijk vermoeden bestaat dat de wederpartij op korte termijn surséance van betaling ofwel faillissement zal aanvragen en zulks door Garden Palms aan de wederpartij is kenbaar gemaakt.
ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen Garden Palms en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg¬de rechter in de plaats waar Garden Palms gevestigd is ofwel de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij gevestigd is, zulks ter keuze van Gardenpalms.